Společné létání

Pravidla pro společné létání

Základní letové postupy

Co budete potřebovat pro společné létání s námi?

Povinná výbava

Modul s letounem dle vašeho výběru – k zakoupení zde

Rozšíření a mody dle aktuální mise – podrobnosti naleznete na fóru nebo Discordu v kanálu #planning.

Pravidla pro společné létání

 • Pro členy Ústavu Virtuálních Pilotů – Společného Výcvikového Centra a podřízených letek platí povinnost používat předponu =UVP= před jménem pilota, volací znak se nastavuje přímo v multiplayeru DCS Worldu. Toto pravidlo se nevztahuje na hosty nebo členy jiných letek.
 • Při společných mezinárodních letech pod záštitou Společného Výcvikového Centra platí povinnost používat předponu =JTC= před jménem pilota, volací znak se nastavuje přímo v multiplayeru DCS Worldu. Toto pravidlo neplatí pro členy jiných skupin nebo letek, nicméně je doporučeno jej dodržovat pro snadnou identifikaci pilotů.
 • Je nezbytně nutné dodržovat pravidla rádiové komunikace, především nezahlcovat společné kanály a frekvence zbytečným mluvením. Kdo bude toto pravidlo soustavně porušovat, bude vyloučen z létání.
 • Pokud se pilot nahlásí na nějakou misi a pak bez omluvy nepřijde, nebo svou neúčast dodatečně neomluví, bude jeho jméno viset na Černé listině – takový pilot pak nebude smět létat bojové mise. Uvědomte si, že blokujete slot někomu jinému, kdo mohl letět místo vás – zkrátka, respektujte i jiné zájemce.
 • Létání ve Společném Výcvikovém Centru je založeno na týmové spolupráci a týmovém duchu! Sólisté u nás nejsou vítáni. Pokud o sobě víte nebo se domníváte, že nejste schopni dodržovat určitou kázeň a disciplínu, případně vás baví dělat psí kusy, pak vás prosíme, abyste tak činili jinde. Nechceme mezi sebou vzdušné piráty, experimentátory nebo sabotéry. Pokud v tomto hodláte pokoušet naši trpělivost, vězte, že případný postih vás nemine.
 • Konstruktivní kritika nebo připomínka tu má vždy své místo. Co tu ale nemá co dělat, jsou vulgarizmy, nadávky a obecně neslušné chování. Toto platí zejména při létání. Kdo se neumí ovládat, dostane jako dárek dlouhé období zákazu letů, po které se bude moci nad sebou a svým chováním důkladně zamyslet.

Tato pravidla si zapamatujte a pokuste se jimi i řídit. Jde nám všem přece o společnou věc!

Základní letové postupy

1     STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUPY (SOP) DEN

1.1 Předletová příprava

 • Před připojením na server zkontrolovat funkčnost DCS a veškerého nastavení, funkčnost ovládání letounu a komunikace (Discord, SRS, TrackIR, HOTAS…).
 • Po nástupu do letounu a zapnutí/připojení zdroje energie (baterie, vnější zdroj, APU) ihned, jak je to možné, zapnout polohová světla do polohy BRT/STEADY (stálé svícení).
 • Provést kontrolu spojení na všech rádiích, případné závady ihned řešit.
 • Před spouštěním motorů si vyžádat odletové povolení ATC, pokud nebylo předáno během úvodního briefingu. Pokud probíhá komunikace s ATC v režimu INFO, oznámit úmysly před vyjetím ze stojánky/úkrytu letounu.
 • Důsledně provést všechny Checklisty, zkontrolovat kalibraci INS a provést kontrolu správného nastavení traťových bodů.
 • Před vlastním spouštěním motorů zapnout anti-kolizní světla (pokud je jimi letoun vybaven), případně polohová světla do polohy FLASH – blikání).
 • Po spuštění motorů provést kontrolu funkcí letounu (klapky, brzdicí štíty)
  a volnosti a správné funkce řízení (všechny řídicí plochy včetně natáčení příďového kola).
 • V případě zjištění závady informovat ATC a velitele skupiny, pokusit se závadu odstranit, případně provést reload / restart.
 • Před zahájením pojíždění si vyžádat povolení ATC (velitel skupiny), rozsvítit pojížděcí světla.

1.2       Pojíždění ke vzletu

 • Ihned po rozjetí (malou rychlostí) zkontrolovat činnost brzd – sešlápnout a uvolnit (zastavení není problém).
 • Vrtulníky, které nejsou schopné pojíždění můžou přejít do kontrolního visu až po obdržení instrukcí ke vzdušnému pojíždění ke svému místu odletu.
 • Bezpečná vzdálenost mezi letouny při pojíždění je minimálně 300 ft (100 m) nebo 2 průměry nosného rotoru. Pokud nelze dodržet, stůjte vždy tak, aby výtokové trysky směřovaly mimo letoun, stojící / pojíždějící za vámi, např. vybočením mimo osu pojíždění.
 • Maximální rychlost pojíždění: 20 kts (40 km/h), pokud manuál letounu nestanoví jinak.
 • Při pojíždění letounů QRA ke vzletu A-Scramble je povoleno pojíždět zvýšenou rychlostí (až do maximální povolené dle manuálu letounu) pouze v případě, že tím nedojde k ohrožení ostatních letounů.
 • Oznámit ATC/GCI, zda bude vzlet a odlet proveden nestandardním způsobem (Radarový řetízek – Radar Trail).
 • Před vstupem na RWY VŽDY vyžádat povolení ATC!
 • V případě, že ATC probíhá v režimu INFO, každou operaci hlásit na společné frekvenci!

1.3 Vstup na RWY

 • Při najíždění na dráhu dbát na správnou pozici vůči větru – vedoucí VŽDY do polohy po větru!
 • Jestliže je požadován vzlet ve skupině, vzdálenost mezi stojícími dvojicemi musí být minimálně 500 ft (150 m)! Druhá jednotka zvyšuje výkon motoru až po zahájení rozjezdu první.
 • Vzlet může být proveden skupinou maximálně čtyř letounů.

1.4 Kontrola před vzletem

 • Po zaujetí pozice pro vzlet rozsvítit přistávací světla, ohlásit „-volací znak-, IN POSITION / NA POZICI (IN POZIŠN)“.
 • Po provedení Checklistů zahlásí členové skupiny „-volací znak-, READY / PŘIPRAVEN (REDY)“.

1.5 Vzlet

 • VFR vzlet intervalem: minimálně 10 s nebo 1 500 ft (450 m).
 • IFR vzlet intervalem: minimálně 20 s.
 • Po vzletu se řídit pokyny ATC/GCI a velitele skupiny, během výcvikových letů ponechat vnější osvětlení letounu zapnuté.
 • Vrtulník nebo skupina vrtulníků může pro vzlet a odlet využít kromě RWY i jiné prostory a jiné kursy, pokud jsou v bezpečné vzdálenosti od ostatních účastníků letového provozu.
 • Pokud vrtulník nebo skupina vrtulníku musí při vzletu z míst mimo RWY a jiným kursem, než je kurs RWY křižovat osu dráhy, vyžádá si povolení od ATC nebo informuje ostatní účastníky letového provozu.
 • Stejná pravidla jako pro vrtulníky platí i pro letouny, schopné svislého nebo zkráceného vzletu.

1.6 Vzlet ve skupině

 • Formace pro vzlet je omezena na 4 letouny.
 • Vzlet ve skupině: brzdy uvolnit, jestliže vpředu stojící letoun nebo jednotka zahájí rozjezd. Pro vrtulníky přechod do visu, pokud vedoucí skupiny zahájí rozlet.
 • Vedený při kolmé složce větru přesahující 5 kts (2,5 m/s) startuje na návětrné straně.
 • Vedoucí skupiny zvýší tah motoru na nejvyšší bezpečný, velí „Flight – Run UP / SKUPINO – OTÁČKY (FLAJT – RAN AP)“ a provede kontrolu parametrů. Vedení zvýší tah na stejnou hodnotu a po provedení kontroly parametrů hlásí vedoucímu „-volací znak-, In Green / OTÁČKY ZELENÉ (IN GRÝN)“. Po potvrzení od všech vedených hlásí vedoucí „-volací znak-, Rolling / JEDU (ROULING)“, nastaví tah na maximální a provádí vzlet. Vedení následují v požadovaném intervalu.
 • U vrtulníků vedoucí skupiny velí „Flight – CONTROL HOVER / SKUPINO – KONTROLNÍ VIS (FLAJT – KONTROUL HAVR)“, převede vrtulník do kontrolního visu, následně stabilizuje visení a provede kontrolu parametrů. Vedení provedou kontrolní vis, následně stabilizují vrtulník a po provedení kontroly parametrů hlásí vedoucímu „-volací znak-, In Green / OTÁČKY ZELENÉ (IN GRÝN)“. Po potvrzení od všech vedených hlásí vedoucí „-volací znak-, Rolling / ROZLET (ROULING)“, nastaví tah na nominální a provádí vzlet. Vedení následují v požadovaném intervalu.
 • Během rozjezdu nebo rozletu udržuje každý letoun pozici na své straně RWY s výjimkou nouze – musí být vždy dodržen rozestup mezi koncovými oblouky křídel!
 • Pokud nemůže vedený udržet svou pozici ve skupině, ohlásí vedoucímu „-volací znak-, Overtaking / Předlétávám (OUVRTEJKYNG)“, nebo „Increase Speed / ZVYŠ RYCHLOST (INKRÝS SPÍD)“.
 • Jestliže musí letoun přerušit vzlet, ohlásí „ABORT TAKE-OFF / RUŠÍM VZLET (EBORT TEJK-OF)“. Letoun pokračující ve vzletu udržuje svoji stranu RWY a nastavuje maximální režim motoru.
 • Vedený zasouvá podvozek po zahájení zasouvání podvozku vedoucím.
 • V případě vzletu intervalem hlásí každý člen skupiny „-volací znak-, AIRBORNE / PO VZLETU (ÉRBORN)“.
 • Jednotka je vedena pilotem s příslušnou kvalifikací pro vedení skupiny nebo pilotem, provádějícím výcvik pro tuto kvalifikaci za přítomnosti kvalifikovaného pilota ve skupině.
 • Vzlet ve skupině je zakázán:
  • Pokud boční složka větru přesahuje 15 kts (7,5 m/s), včetně nárazů.
  • Za deště a sněhu na RWY.
  • Šířka RWY je menší než 125 ft (38 m).
  • S ostrou bombardovací municí

1.7 Přiřazení do skupiny

 • Přiřazování do skupiny bez radarového kontaktu je povoleno pouze za VMC.
 • Vedoucí skupiny udržuje optimální rychlost stanovenou letovou příručkou, pokud mise nevyžaduje jinou.
 • Při přiřazování do skupiny nepřekračuje vedoucí 30° AOB.

1.8 Odlet

 • Odlet se provádí podle platných postupů pro dané letiště při rychlosti maximálně 300 KIAS. Pokud mise vyžaduje jiný postup (rychlost, trať), je nutné před vzletem informovat ATC.

1.9 Let ve skupině – všeobecné zásady

 • Za IMC je maximální počet letadel ve vizuální skupině čtyři, mimo letu v sevřené skupině s tankovacím letounem.
 • Všechny změny vedoucího musí být vydány a potvrzeny rádiem. Během letu za snížené viditelnosti, např. mraky, noc, musí být změna vedoucího provedena v ustáleném letu bez náklonu.
 • Za IMC není povolena výměna vedoucího mimo nouzových případů. Je pouze povoleno měnit rozestupy a vzdálenosti ve skupině.
 • Povel k rozchodu skupiny nemůže být vydán, pokud každý člen skupiny není schopen přejít na samostatnou navigaci, nemá zapnutý odpovídač IFF a nepotvrdil připravenost k rozchodu.
 • Jestliže skupina přesáhne rozměry 1 NM (1,8 km) horizontálně a 100 ft (30 m) vertikálně v řízeném prostoru, je třeba toto ohlásit ATC/GCI.

1.10 Kontroly během letu (OPS CHECK, FENCE CHECK)

 • Kontroly během letu jsou vyžadovány a zahajovány před:
  • prvním a každým (D)ACT soubojem nebo přepadem.
  • vstupem do prostoru letecké střelnice a po opuštění střelnice.
  • vstupem do prostoru bojové činnosti a po výstupu z něj.
 • Minimálně je třeba zkontrolovat množství paliva. Pilot musí okamžitě hlásit JOKER nebo BINGO.

1.11 G Warm-Up

 • Provádí se za účelem zvýšení odolnosti pilota proti působení přetížení.
 • Skládá se ze dvou zatáček o 90°:
  • první s pomalým nárůstem přetížení až do 6 – 7G.
  • druhá s rychlým nárůstem až do NZ Max pro danou konfiguraci na maximálním režimu motoru (jiná varianta – zatáčka s pomalým nárůstem přetížení až do 6 – 7G po dobu 15 s).
 • Vykonává se při plnění všech letů s prvky vyšší techniky pilotáže a taktických misí, A-A i A-G. Při A-G se druhá zatáčka vykonává se stejným přetížením jako první.

1.12 Návrat

 • Návrat se provádí podle platných postupů pro dané letiště tak, aby maximální rychlost při vstupu do TMA byla 300 KIAS. Pokud mise vyžaduje jiný postup (rychlost, trať), je nutné před vzletem informovat ATC.

1.13 Přiblížení a přistání ve skupině

1.13.1   Všeobecné zásady

 • Jednotka je vedena pilotem s příslušnou kvalifikací pro vedení skupiny nebo pilotem, provádějícím výcvik pro tuto kvalifikaci za přítomnosti kvalifikovaného pilota ve skupině.
 • Pokud přistává pouze jeden letoun ze skupiny provádějící přiblížení, vedoucí skupiny provádí průlet a vedený přistává.

1.13.2 Omezení

 • Vedený při boční složce větru přesahující 5 kts (2,5 m/s) přistává na návětrné straně.
 • Přistání ve dvojici je zakázáno:
  • pokud kolmá složka větru přesahuje 15 kts (7,5 m/s) včetně nárazů.
  • pokud je šířka RWY <125 ft (38 m).
  • s ostrou municí mimo cvičných pum, Chaff, Flares a dopředu střílející munice.
  • při přistání se zkráceným dojezdem.
  • je-li rozdíl v hmotnosti letounů větší než 1 tuna.

1.14   Přistávací postupy

1.14.1   Postupy pro vedoucího skupiny

 • Vedoucí ověří, zda rozdíl hmotnosti mezi letouny ve skupině není větší než
  1 000 kg.
 • Pro změny konfigurace (podvozek, vzdušné brzdy) vydá rádiem povel „FLIGHT GEAR, GEAR GO / SKUPINO PODVOZEK, PODVOZEK TEĎ (FLAJT GÝR, GÝR GOU)“ a na „GO / TEĎ“ vysune podvozek.
 • Nemění otáčky motoru, dokud vedení nezahlásí „THREE GREENS / TŘI ZELENÉ (TRÝ GRÝNS)“ a pak provede přiblížení a přistání podle manuálu letounu.

1.14.2 Postupy pro vedeného

 • Vedený udržuje místo ve skupině dle dohovoru a vizuálních referencí.
 • Po vydání povelu „FLIGHT GEAR, GEAR GO / SKUPINO PODVOZEK, PODVOZEK TEĎ (FLAJT GÝR, GÝR GOU)“ na „GO / TEĎ“ vysune podvozek a po kontrole vysunutí a zajištění ohlásí „THREE GREENS / TŘI ZELENÉ (TRÝ GRÝNS)“.
 • Vedený musí být usazen ve skupině po změně konfigurace na přistání nejpozději před dosažením povětrnostních minim.

1.15   Postup nezdařeného přiblížení

 • Po rádiovém povelu vedoucího k opakování okruhu „GOING AROUND / OPAKUJEME OKRUH (GOUING ERAUND)“, piloti současně nastaví maximální výkon motoru, zavřou brzdicí štíty (bez povelu) a převedou letouny do stoupání. Na povel vedoucího skupiny zasunou podvozek při kladné hodnotě vertikální rychlosti a nárůstu výšky na výškoměru.

1.16 Dojezd

 • Každý pilot si udržuje vlastní část RWY, dokud skupina nedosáhne pojížděcí rychlosti. Po dosažení bezpečného rozestupu vedený pilot ohlásí vedoucímu skupiny ubrzdění – „SPEED CONTROLLED / RYCHLOST POD KONTROLOU (SPÝD KONTROULD), což znamená, že vedoucí letoun může opustit RWY předem dohodnutým způsobem.
 • Pokud vedený předjíždí vedoucího skupiny, udržuje si svou část RWY a hlásí
  „-volací znak-, Overtaking / Předlétávám (OUVRTEJKYNG)“. Vedený se nesmí snažit udržet své místo ve skupině za každou cenu. Nejdůležitější je dodržet bezpečný boční rozestup!

2         STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUPY (SOP) NOC

2.1 Postupy používání osvětlení

 • Po připojení pozemního zdroje / zapnutí APU zapnout polohová světla do polohy STEADY / BRT (stálé svícení)
 • Před spuštěním motoru zapnout anti-kolizní světla

2.2 Pojíždění a vyčkávání

 • Anti-kolizní světla zapnuta
 • Navigační světla zapnuta – poloha BRT
 • Formační světla zapnuta – pro lety ve skupině (intenzita dle dohovoru)
 • Pojížděcí světlomet zapnut – poloha TAXI

2.3 Pojíždění

 • Po středové čáře s rozestupy minimálně 300 ft (100 m).
 • Maximální rychlost pojíždění: 20 kts (40 km/h), pokud letová příručka nestanoví jinak.
 • Při pojíždění letounů QRA ke vzletu A-Scramble je povoleno pojíždět zvýšenou rychlostí (až do maximální povolené dle AOM) pouze v případě, že tím nedojde k ohrožení ostatních letounů.
 • Oznámit ATC/GCI, zda bude vzlet a odlet proveden nestandardním způsobem (Radar Trail).
 • Před vstupem na RWY VŽDY vyžádat povolení ATC!
 • V případě, že ATC probíhá v režimu INFO, každou operaci hlásit na společné frekvenci!

2.3 Před vzletem

 • Připravenost ke vzletu potvrdit zapnutím přistávacích světel – poloha LANDING.

2.5 Vzlet

 • Vzlet intervalem minimálně 10 s!
 • Po vzletu stoupá každý letoun kurzem dráhy do výšky minimálně 500 ft AGL (150 m), pokud odletové povolení nestanoví jinak.

2.6 Shromáždění

2.6.1 Povětrnostní minima pro shromáždění pod mraky

 • Spodní základna pro letouny: 2 500 ft AGL (750 m), pro vrtulníky: 1 300 ft
  (400 m)
 • Dohlednost 3 NM (5 km)
 • Pro shromáždění nad mraky dodržet postupy pro shromáždění pomocí palubního radaru.
 • Pokud letoun nemá palubní radar, provést shromáždění dle dohovoru
  za asistence ATC/GCI.

2.7 Omezení letu ve skupině

 • Lety v těsných skupinách jsou omezeny na čtyři letouny.
 • Neprovádět výměnu vedoucího skupiny nebo změnu místa ve skupině pod výšku 1 500 ft AGL (450 m AGL). Výměna vedoucího skupiny nebo změna místa musí být vydána rádiem a vykonána v ustáleném letu bez náklonu.

2.8 Rozchod

 • Před rozchodem předá velitel skupiny vedeným informaci o výšce, rychlosti, poloze a nastavení výškoměru, které musí být potvrzeno.

2.9 Přistání

 • Okruh za VFR provádět v souladu s postupy pro dané letiště.
 • Přistání ve skupině v noci je povoleno pouze v případě nouze.
 • Přistání provádět pomocí systému ILS na Radar Trail s rozestupem minimálně 2 NM (5 km), pokud letoun není vybaven radarem, udržovat rozestupy s pomocí ATC/GCI.