Pravidla fóra

Tato pravidla vymezují povinnosti všech, kteří navštevují ÚSTAV VIRTUÁLNÍCH PILOTŮ - Společné Výcvikové Centrum. Každý registrovaný uživatel by je měl ctít a respektovat v zájmu zachování kvality fóra.

 1. Pravidla registrace a uživatelských profilů

  1. Každý uživatel tohoto fóra je povinen se zaregistrovat. Při registraci je uživatel povinen uvést pravdivé údaje, včetně platného e-mailu, jména a příjmení! Provedením registrace uživatel výslovně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Tento souhlas může uživatel kdykoli odvolat prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo odesláním e-mailu administrátorům, kde výslovně uvede přání odstranit veškeré osobní údaje. Na základě této žádosti bude uživatelský účet, veškeré příspěvky a přílohy včetně všech záznamů o činnosti uživatele nenávratně odstraněny. #
  2. Minimální věk pro registraci na tomto webu a diskusním fóru je dovršených 16 let. Tuto skutečnost je nutné při registraci potvrdit zaškrtnutím příslušného pole. #
  3. Veškeré informace o uživatelích včetně celého jména, e-mailové adresy, data narození a IP adresy slouží pouze pro vnitřní potřebu administrátorů a jsou neveřejné. Každý uživatel odpovídá za informace, uvedené ve svém profilu. Administrátoři fóra nenesou žádnou odpovědnost za pravdivost, úplnost, nebo ověřitelnost informací v uživatelských profilech. #
  4. Registrace více uživatelů pomocí jednoho e-mailového účtu není povolena. Stejně tak není dovoleno používat stejné uživatelské jméno na více účtech. Pokud administrátor zjistí porušení tohoto pravidla, dojde k permanentnímu zablokování všech účtů uživatele bez možnosti odvolání. #
  5. Název uživatelského profilu nesmí obsahovat žádné neslušné, vulgární, rasistické nebo urážlivé výrazy. Takovýto profil bude administrátory bez varování smazán. #
  6. Po registraci se uživatel stává novým uživatelem fóra s hodností Nováček a s omezenými právy, například nemožností plně nastavit svůj profil a omezením některých funkcí. Každý příspěvek nového uživatele musí být schválen administrátorem nebo moderátorem. Jakmile uživatel napíše nejméně 3 příspěvky do jakéhokoli fóra a dojde k jejich schválení, stává se plnohodnotným uživatelem s hodností Začátečník a se všemi standardními právy. Toto pravidlo se nevztahuje na uživatele, kteří jsou členy partnerských skupin a letek a kteří mají na webových stránkách nebo fórech těchto partnerů platnou registraci. Tito uživatelé se po ověření své identity stávají automaticky plnoprávnými uživateli fóra s hodností Začátečník a zároveň členy skupiny JTC, která umožňuje přístup do privátní části fóra pro tuto skupinu. #
 2. Obecná pravidla

  1. Oficiálními jazyky tohoto fóra jsou čeština, slovenština a angličtina. #
  2. Příspěvky nesmí porušovat dobré mravy, zásady slušného chování, právní řád České republiky ani platné mezinárodní smlouvy a úmluvy. Zejména je zakázáno vkládat příspěvky obsahující politická prohlášení, sexuální, rasovou, náboženskou a jinou diskriminaci, podporu terorismu, či podporu skupin nebo hnutí, hlásajících porušování lidských práv a svobod, a jiné formy násilí a utlačování. Totéž platí pro uživatelské jméno, avatar a podpis. Při porušení tohoto pravidla bude dotyčný uživatel vyzván k odstranění škodlivého obsahu, pokud tak neučiní, bude závadný obsah smazán a uživatel zablokován na dobu 7 dní. Při opakovaném porušení tohoto pravidla bude následovat trvalé zablokování uživatelského účtu. #
  3. Bez souhlasu administrátorů je na tomto fóru zakázána propagace cizích webových stránek, diskusních fór, letek nebo skupin. Propagací se rozumí aktivní podpora činnosti nebo opakované odkazy na cizí obsah nebo činnost. Při porušení tohoto pravidla obdrží uživatel upozornění a administrátor nebo moderátor následně upraví závadný obsah. Výjimku z tohoto pravidla mají pouze členové jiných letek nebo skupin, se kterými v rámci Společného Výcvikového Centra oficiálně spolupracujeme. #
  4. Na tomto fóru je zakázáno publikovat jakékoli informace nebo odkazy ohledně nelegálního softwaru nebo warez. Porušení tohoto pravidla bude mít za následek okamžité odstranění závadného obsahu a zablokování uživatelského účtu na dobu 7 dní. Při opakovaném porušení tohoto pravidla bude následovat trvalé zablokování uživatelského účtu. #
  5. Na tomto fóru platí přísný zákaz spamování. Tím je myšleno především zbytečné zahlcování diskusí nadměrným množstvím textu, obrázků, smajlíků, či jinak nadbytečného nebo rušivého obsahu. Při porušení tohoto pravidla obdrží uživatel varování. #
 3. Pravidla diskusního fóra

  1. Příspěvky je nutné vkládat do příslušných kategorií a vláken v patřičné sekci diskusního fóra. Žádáme uživatele, aby si nejprve přečetli popis fóra či tématu, ke kterému přispívají. Pokud bude uživatel opakovaně porušovat toto pravidlo, obdrží varování. #
  2. Je zakázáno zakládat duplicitní témata. Pro ověření, zda již existuje stejné nebo podobné téma, použijte nejprve funkci Hledat. #
  3. Pokud použijete Citaci, necitujte poslední příspěvek! Jedinou výjimkou je případ, kdy vaše odpověď přeskočí na další stránku. Nevkládejte více příspěvků za sebou, používejte funkci Upravit přispěvek. #
  4. Neberte spravedlnost do svých rukou! Uživatelé by na sebe neměli brát roli moderátorů či administrátorů, od toho jsou zde právě administrátoři a moderátoři. Pokud se uživateli zdá, že někdo porušil pravidla tohoto fóra, nechť kontaktuje administrátora nebo moderátora a nahlásí příslušný příspěvek. Konstruktivní kritika či oznámení protiprávního jednání jsou vítané - co zde ale nechceme, je vyřizování si osobních sporů či urážky jiných uživatelů. Při porušení tohoto pravidla obdrží dotyčný uživatel důrazné varování. #
  5. Snažte se psát konkrétně a k věci. Pokud potřebujete poradit, snažte se co nepřesněji zformulovat otázku tak, aby bylo všem zřejmé, na co se ptáte. Dodržováním tohoto pravidla usnadníte život sobě i ostatním. Berte na vědomí, že s výjimkou privátních diskusí si váš příspěvek může přečíst každý návštěvník tohoto fóra! #
  6. Pokud odpovídáte na dotaz jiného uživatele, odpovídejte přesně na co se ptal. Pokud chcete dotyčnému sdělit svůj osobní názor na danou věc, použijte Soukromou zprávu. #
  7. Snažte se být zdvořilí a slušní. Kvalita vašich příspěvků vypovídá i o vás samotných. Jak se budete chovat k ostatním, tak se i oni budou chovat k vám. #
 4. Pravidla příloh

  1. Do příspěvků je povoleno vkládat pouze obrázky, soubory archivů (RAR, ZIP, 7Z) a dokumenty v běžných formátech (MS Office, PDF, TXT). Je zakázáno vkládat jakékoli spustitelné soubory (EXE, skripty a dávkové soubory), a soubory typu Adobe Flash! Videoklipy je povoleno vkládat pouze jako odkaz na některou z příslušných webových služeb (např. Youtube). V případě porušení tohoto pravidla bude příloha odstraněna a uživatel obdrží varování. #
  2. Maximální povolená velikost souboru je 10 MB. Maximální počet příloh na příspěvek je 5, na Soukromou zprávu 2. V případě, že potřebujete vložit více příloh nebo soubor o větší velikosti, je nutné použít externí odkaz na zdroj souboru nebo na cloudové úložiště. #
  3. Je možné zveřejňovat pouze takové přílohy nebo materiály, které jsou dostupné fyzicky nebo on-line z otevřených zdrojů a s výslovným povolením takovéto materiály volně šířit. Na tomto fóru je přísně zakázáno zveřejňovat jakýkoli text nebo materiál, který není veřejně dostupný, podléhá jakékoli formě právní ochrany, případně civilnímu nebo vojenskému stupni utajení, a to i formou odkazu. Každý takový obsah bude odstraněn administrátorem nebo moderátorem a příslušný uživatel obdrží důrazné varování. V případě opakovaného porušení tohoto pravidla bude uživatel zablokován a jeho účet bude zrušen. #
 5. Avatary a podpisy

  1. Avatar může mít maximální velikost 150x150 pixelů. Není dovoleno používat animace. #
  2. Maximální velikost podpisových obrázků je 400x100 pixelů. Odznaky nebo ocenění je možné vkládat více za sebou. Není dovoleno používat animace a nadměrně velké či tučné písmo. Pokud bude uživatelův podpis narušovat přehlednost fóra, bude zredukován, nebo odstraněn. #
 6. Politika moderování

  1. Jakákoli VEŘEJNÁ kritika činnosti administrátorů a moderátorů není přípustná. Činnost a zásahy administrátorů a moderátorů nejsou předmětem veřejné diskuse, pokud není diskuse k danému tématu přímo povolena. Každý uživatel má možnost a právo kontaktovat administrátory nebo moderátory diskusí osobně přes Soukromou zprávu, Knihu přání a stížností, kontaktní formulář, nebo e-mail. V případě porušení tohoto pravidla bude uživatelův příspěvek smazán a uživatel obdrží důrazné varování. #
  2. Základní politika opatření proti nekázni uživatelů je následující:
   • Varování uživatele (platnost 30 dní, pak se automaticky maže)
   • Po třech varováních přemístění do Trestné skupiny (omezení práv uživatele)
   • Při opakovaném porušování pravidel zablokování účtu na 7 dní
   • Při opakování přestupku nebo trvalém porušování pravidel zablokování účtu na 30 dní
   • Při soustavném porušování pravidel a neúčinnosti předchozích trestů permanentní zablokování účtu a ztráta možnosti opakované registrace
   #
  3. Pokud uživatel obdržel varování nebo jiný postih a domnívá se, že mu byly uděleny neprávem, má možnost kontaktovat příslušného moderátora, nebo přímo administrátory fóra. Důsledně ctíme presumpci neviny čili každý uživatel je považován za nevinného, dokud mu vina není jednoznačně prokázána. V případě prokázání viny je však uživatel povinen se podrobit rozhodnutí moderátorů či administrátorů. Diskuse s nimi v takovém případě není dovolena a uživateli za takové jednání hrozí postih, včetně trvalého zablokování účtu. #
  4. Pokud byl uživatelův účet z jakéhokoli důvodu zablokován, po uplynutí lhůty pro zablokování je daný uživatel umístěn do Trestné skupiny, jejímž vedoucím je moderátor. Takový uživatel má silně omezená práva, dokud neprokáže nápravu a jeho chování opět nebude v souladu s pravidly. Pobyt v Trestné skupině není nijak časově omezen, záleží pouze a jen na rozhodnutí vedoucího skupiny nebo administrátorů, jestli je možné a vhodné uživatele propustit. Po propuštění nabývá uživatel opět plných práv a je na něj pohlíženo, jako kdyby nebyl trestán. #
  5. Konkrétní případy porušení pravidel jsou vždy řešeny individuálně s přihlédnutím k předchozímu chování uživatele. Přijaté opatření a jeho výkon je zcela v kompetenci administrátorů a moderátorů. #